parallax background

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH rok szkolny 2022/23 SZKOŁY TAŃCA DANCE MONKEY

Wszyscy uczestnicy zajęć tanecznych prowadzonych przez instruktora zatrudnionego przez firmę Dance Monkey mają obowiązek:

 1. Przestrzegać i wykonywać polecenia instruktorów, dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników zajęć.
 2. Systematycznie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Nieobecność należy zgłaszać telefonicznie, smsem bądź mailem.
 4. Powiadomić instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić instruktorowi.
 5. Na sale taneczną można wchodzić wyłącznie w obuwiu zamiennym do tego przeznaczonym oraz posiadać strój zamienny. 
 6. Na sali tanecznej podczas  zajeć mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć danej grupy, instruktor oraz osoby upoważnione przez instruktora.
 7. W trakcie zajęć i występów ZABRANIA SIĘ robienia zdjęć i filmów. Jedynymi osobami mogącymi wykonywać zdjęcia i filmy sa instruktorzy oraz osoby upoważnione na piśmie lub ustnie przez instruktorów.
 8. Rodzice uczestników zajęć tanecznych wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie fotografii i filmów z zajęć, występów itp. W celach promocyjno- reklamowych firmy.
 9. Kostium sceniczny jest niezbędny do występów, konkursów i pokazów tanecznych. Strój ustalany jest przez instruktora, a jego forma – cena, miejsce zakupu itp. Zostaje przedstawiona rodzicom pisemnie lub na zebraniu. Brak kostiumu scenicznego powoduje wykluczenie dziecka z udziału w pokazach tanecznych.
 10. O przydziale do danej grupy tanecznej decyduje instruktor.
 11. O udziale w konkursach, pokazach i występach tanecznych decyduje instruktor.
 12. Systematycznie wnosić opłaty za zajęcia –NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH KAŻDEGO MIESIĄCA. Brak terminowej wpłaty skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.
 13. Opłaty za zajęcia i warsztaty nie są zwracane. Nieobecności mogą być odrabiane na innej grupie po wcześniejszym ustaleniu z p. Dominiką Machnik.
 14. Wszelkie sprawy mogą być omawiane podczas wcześniej ustalonego spotkania indywidualnego, zebrania grupowego lub drogą mailowa, telefoniczną.
 15. W dni wolne od zajęć edukacyjnych, zajęcia odbywają się. Wyjątkiem są dni wolne ustawowo – święta itp. O czym będziemy informować na bieżąco. 
 16. Uczestnik zajęć, który łamie regulamin, nie stosuje się do poleceń instruktora, zakłóca pracę innych osób, powoduje sytuacje niebezpieczne lub okazuje brak szacunku innym może zostać wyproszony z zajęć w trybie natychmiastowym.
 17. Rodzice/ opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć tanecznych akceptują regulamin podpisując się pod nim, jednocześnie oświadczając, że osoba biorąca udział w zajęciach tanecznych nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zajęciach. Rodzice/ opiekunowie podpisując regulamin potwierdzają, że dziecko posiada ubezpieczenie NNW. Firma Dance Monkey nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, nieszczęśliwe wypadki oraz nie odpowiada za rzeczy wartościowe/prywatne uczestników zajęć.
 18. Wysokość opłat za zajęcia organizowane przez Szkołę Tańca Dance Monkey jest dostępna na stronie internetowej www.dancemonkey.pl Opłata może się zmieniać, w zależności od długości miesiąca o czym będziemy informować. 
 19. Dziecko, które jest nieobecne na zajęciach dłużej niż miesiąc, jest zobowiązane do zapłaty za zajęcia 50% kosztów miesięcznych. W przypadku wykupienia karnetu za cały miesiąc, podczas którego dziecko jest nieobecne, koszta NIE są zwracane oraz niewykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc. 
 20. Szkoła Tańca Dance Monkey nie bierze odpowiedzialności za dziecko przed rozpoczęciem zajęć tanecznych oraz po zakończeniu. Na Sali dziecko może się znajdować tylko pod opieką instruktora.
 21. COVID – Rodzice mają OBOWIĄZEK zakładania maseczek podczas pobytu w pomieszczeniu Szkoły Tańca Dance Monkey, ZAKAZ przebywania rodziców/opiekunów w budynku podczas zajęć tanecznych. 

Uprzejmie informuję, że Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma DANCE MONKEY Dominika Machnik, ul.Basztowa 5/12 31-134 Kraków, NIP: 676-257-44-64

Administrator oświadcza, że przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych- imię, nazwisko, nr telefonu w przypadku zapisu na zajęcia, niezbędne do stworzenia listy uczestników oraz kontaktu.